ISTE 1.b.

ISTE 1.b. Õpetajad kaasavad õppijaid eluliste küsimuste ja probleemide uurimisse ning lahendamisse digivahendite abil.

ISTE 1.b. viis kirjeldatud taset (1-5) õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudelis:

 1  2  3  4  5

Leiab ja esitab õppijatele näiteid elulise probleemi lahendamiseks digivahendite abil.

Kohandab elulisi probleemülesandeid sobivaks konkreetse kontekstiga. Digivahendite abil koostab näiteid elulise probleemi lahendamiseks,
kaasab õppijaid etteantud probleemi lahendamisse.
Juhendab õppijate iseseisvat ja rühmatööd eluliste probleemide
leidmisel, püstitamisel ja lahendamisel.
Juhendab õppijaid eluliste probleemide lahenduste hindamisel, analüüsil,
kokkuvõtete ja järelduste tegemisel.

Antud pädevus kuulub ISTE õpetajate digipädevuste standardi 1. pädevuste plokki “Õppijate innustamine ja nende loovuse arendamine”: õpetajad kasutavad oma pedagoogilisi ja aineteadmisi ning digitehnoloogiat, et arendada õppijate õpioskusi, loovust ja innovatsiooni nii õpperuumis kui ka virtuaalsetes keskkondades.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf

« Back to Glossary Index