ISTE 1.d.

ISTE 1.d. Õpetajad on teadmusloomes eeskujuks õpilastele ja kolleegidele, õppides koos nendega
erinevates füüsilistes ja virtuaalsetes keskkondades.

ISTE 1.d. viis kirjeldatud taset (1-5) õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudelis:

1 2 3 4 5
Selgitab oma sõnadega, mis on teadmusloome ja kuidas see toimub
digivahendeid kasutades.
Juhendab õppijate individuaalset teadmusloomet ja omaloodud materjalide
(teadmusobjektide) jagamist digitehnoloogia vahendusel.
Juhendab õppijate koostöös toimuvat teadmusloomet veebikeskkonnas
vähemalt ühe meetodi kohaselt.
Valib ülesandest lähtuvalt sobiva teadmusloome meetodi ja juhendab õppijate
koostööd selle rakendamisel.
Suunab õppijaid enesejuhitavas koostöös teadmusloomet kavandama,
dokumenteerima ja hindama ning demonstreerib tulemusi kolleegidele.

Antud pädevus kuulub ISTE õpetajate digipädevuste standardi 1. pädevuste plokki “Õppijate innustamine ja nende loovuse arendamine”: õpetajad kasutavad oma pedagoogilisi ja aineteadmisi ning digitehnoloogiat, et arendada õppijate õpioskusi, loovust ja innovatsiooni nii õpperuumis kui ka virtuaalsetes keskkondades.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf

 

 

« Back to Glossary Index