ISTE 2.a.

ISTE 2.a. Õpetajad kavandavad või kohandavad õppimise ja loovuse soodustamiseks asjakohaseid õppetegevusi, mis hõlmavad digivahendeid.

ISTE 2.a. viis kirjeldatud taset (1-5) õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudelis:

1 2 3 4 5
Kirjeldab digitaalsetele õppevahenditele sobivaid meetodeid. Valib antud kontekstile, digitaalsele õppevahendile ja õppijale sobiva
meetodi.
Kohandab ja kombineerib erinevaid meetodeid õppetöös. Diferentseerib erinevaid meetodeid õppijate erivajadustest lähtudes. Analüüsib ja hindab valitud meetodi sobivust õppijate vajaduste,
õpikeskkonna ja õpieesmärkidega.

Antud pädevus kuulub ISTE õpetajate digipädevuste standardi 2. pädevuste plokki “Digiajastule
kohaste õpetamis- ja hindamisvõtete arendamine
”: õpetajad kavandavad, arendavad ja analüüsivad õppeprotsessi ning õpitulemuste hindamisviise digivahendite abil, taotledes õppijate digipädevuste saavutamist vastavalt NETS-S standardile.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf

 

« Back to Glossary Index