ISTE 2.b.

ISTE 2.b. Õpetajad kasutavad õpikeskkonnas digivahendeid, mis äratavad uudishimu ja innustavad õppijaid osalema oma õpieesmärkide püstitamisel, õppimise juhtimisel ja arengu hindamisel.

ISTE 2.b. viis kirjeldatud taset (1-5) õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudelis:

1 2 3 4 5
Leiab ja rakendab õppetöös õppekavale vastavaid digitaalseid
õppematerjale.
Kasutab õppetöös veebipõhist õpikeskkonda (nt. Moodle, VIKO, vookoguja,
Wiki jne).
Loob, kohandab ja kombineerib õppetöös erinevaid digitaalseid õppijates
uudishimu ja aktiivsust ärgitavaid õppematerjale.
Loob ja rakendab iseseisvalt kvaliteetse e-kursuse või digitaalse
õppekomplekti.
Juhendab õppijaid personaalse õpikeskkonna või rühmatöökeskkonna
loomisel ja kasutamisel õppetöös.

Antud pädevus kuulub ISTE õpetajate digipädevuste standardi 2. pädevuste plokki “Digiajastule kohaste õpetamis- ja hindamisvõtete arendamine”: õpetajad kavandavad, arendavad ja analüüsivad õppeprotsessi ning õpitulemuste hindamisviise digivahendite abil, taotledes õppijate digipädevuste saavutamist vastavalt NETS-S standardile.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf

 

 

« Back to Glossary Index