ISTE 2.d.

ISTE 2.d. Õpetajad annavad õppijatele mitmekülgset tagasisidet nii kujundava kui kokkuvõtva hindamise vormis, lähtudes seejuures nii pädevus- kui tehnilistest standarditest ning
kasutades hindamistulemusi sisendina õppeprotsessi parendamisel.

ISTE 2.d. viis kirjeldatud taset (1-5) õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudelis:

1 2 3 4 5
Selgitab oma sõnadega, mille poolest erinevad teineteisest kujundav ja
kokkuvõttev hindamine ning toob näiteid mõlema hindamisviisi rakendamise kohta digikeskkonnas.
Kombineerib mitmekülgselt kujundava ja kokkuvõtva hindamise ja
tagasiside meetodeid ning nendele vastavaid tehnilisi vahendeid.
Koostab ja kohandab õpitulemustele, õpikeskkonnale ja sihtrühmale
vastava hindamisvahendi (test, hindamismudel vms.).
Juhendab õppijaid enese- ja rühmahinnangu läbiviimisel. Analüüsib ja hindab kasutatud hindamismeetodi ja vahendi sobivust
õppijate vajaduste, õpikeskkonna ja õpieesmärkidega.

Antud pädevus kuulub ISTE õpetajate digipädevuste standardi 2. pädevuste plokki “Digiajastule kohaste õpetamis- ja hindamisvõtete arendamine”: õpetajad kavandavad, arendavad ja analüüsivad õppeprotsessi ning õpitulemuste hindamisviise digivahendite abil, taotledes õppijate digipädevuste saavutamist vastavalt NETS-S standardile.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf

 

 

« Back to Glossary Index