ISTE 3.d.

ISTE 3.d. Õpetajad on eeskujuks tänapäevaste ja tulevaste digivahendite kasutamisel uurimistegevuses ning elukestvas õppes, sh suudavad leida, analüüsida, hinnata ja kasutada erinevaid infoallikaid.

ISTE 3.d. viis kirjeldatud taset (1-5) õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudelis:

1 2 3 4 5
Kogub ja süstematiseerib erialaseid ja ainealaseid materjale. Märgendab ja jagab materjale töö efektiivsuse tõstmiseks. Kasutab uurimistegevuses digivahendeid andmete kogumiseks, talletamiseks
ja korrastamiseks.
Analüüsib kogutud andmeid digivahenditega ja sõnastab järeldused. Eneseanalüüsist lähtudes planeerib ja teostab järjepidevalt oma
elukestvat õpet.

Antud pädevus kuulub ISTE õpetajate digipädevuste standardi 3. pädevuste plokki “Õpetaja eeskuju digiajastu töö- ja õppimiskultuuri kandjana”: õpetajad demonstreerivad teadmisi, oskusi ja töövõtteid, mis on omased innovaatilisele professionaalile digitaalses ühiskonnas.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf

 

 

« Back to Glossary Index