ISTE 4.a.

ISTE 4.a. Õpetajad soovitavad, edendavad ja õpetavad digitaalse teabe ja tehnoloogia turvalist, seaduslikku ja eetilist kasutamist, sh autoriõiguste ja intellektuaalse omandi põhimõtete
järgimist ning asjakohast allikatele viitamist.

ISTE 4.a. viis kirjeldatud taset (1-5) õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudelis:

1 2 3 4 5
Õpetab kasutama arvuteid ja lisaseadmeid säästlikult ja otstarbekalt,
arvestades seonduvate ohtudega enda tervisele ja privaatsusele.
 Suunab õppijaid korrektselt
allikaid refereerima ja neile viitama.
Edendab legaalse tarkvara ja digisisu kasutamist ning Internetis
eetiliselt käitumist, arvestades sealhulgas netiketiga. Teadvustab õppijatele ja
teistele interneti kasutamise ohte.
Analüüsib, hindab ja õpetab digitaalsete materjalide kasutamise
vastavust litsentsitingimustele ja autoriõigustele.
Analüüsib ja hindab adekvaatselt IKT turvalise, legaalse ja eetilise
kasutamise reeglite rikkumise juhtumeid.

Antud pädevus kuulub ISTE õpetajate digipädevuste standardi 4. pädevuste plokki “Digiühiskonnas kodanikuna käitumine”: õpetajad mõistavad arenevas digikultuuris nii kohalikke kui globaalseid kitsaskohti ja vastutust ning käituvad oma professionaalses tegevuses seaduslikult ja eetiliselt.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf

 

 

« Back to Glossary Index