ISTE 4.b.

ISTE 4.b. Õpetajad arvestavad õppijate individuaalsete eripäradega, kasutades õppijakeskseid
meetodeid ning pakkudes võrdset ligipääsu sobivatele digivahenditele.

ISTE 4.b. viis kirjeldatud taset (1-5) õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudelis:

1 2 3 4 5

Kaardistab digivahendite kasutamise võimalused oma
klassis/rühmas/
kogukonnas.

Selgitab oma sõnadega võrdsete võimaluste tagamise vajadust, põhimõtteid
ja ohte digikeskkonnas.
Osalejate võrdsetest võimalustest lähtudes planeerib ja juhib tööd
digikeskkonnas.
Individuaalsetest eripäradest lähtudes pakub õppijatele alternatiivseid
vahendeid tööks digikeskkonnas.
Analüüsib ja hindab adekvaatselt võrdsete võimaluste piiramise juhtumeid
digikeskkonnas ning soovitab lahendusi.

Antud pädevus kuulub ISTE õpetajate digipädevuste standardi 4. pädevuste plokki “Digiühiskonnas kodanikuna käitumine”: õpetajad mõistavad arenevas digikultuuris nii kohalikke kui globaalseid kitsaskohti ja vastutust ning käituvad oma professionaalses tegevuses seaduslikult ja eetiliselt.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf

 

 

« Back to Glossary Index