ISTE 4.c.

ISTE 4.c. Õpetajad on eeskujuks digitehnoloogia ja teabe kasutamisega seotud etiketi järgimisel ja
edendavad vastutustundlikku suhtlust digikeskkonnas.

ISTE 4.c. viis kirjeldatud taset (1-5) õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudelis:

1 2 3 4 5
Märkab digitaalse etiketi rikkumisi digikeskkonnas. Kirjeldab  vastutustundetut
käitumist digikeskkonnas konkreetse juhtumi näitel.
Järgib ja analüüsib oma organisatsioonis digikeskkonna vastutustundliku
sotsiaalse suhtluse norme ja praktikaid.  
Sõnastab digitaalse etiketi reeglid konkreetse projekti või õpiülesande
kontekstis.
Hindab ja kujundab digitaalset jalajälge, lähtudes sotsiaalsest
vastutustundest digikeskkonnas suhtlemisel.

Antud pädevus kuulub ISTE õpetajate digipädevuste standardi 4. pädevuste plokki “Digiühiskonnas kodanikuna käitumine”: õpetajad mõistavad arenevas digikultuuris nii kohalikke kui globaalseid kitsaskohti ja vastutust ning käituvad oma professionaalses tegevuses seaduslikult ja eetiliselt.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf

 

 

« Back to Glossary Index