ISTE 5.a.

ISTE 5.a. Õpetajad osalevad kutse- või erialastes kohalikes ja üleilmsetes õpikogukondades eesmärgiga avastada digitehnoloogia loomingulise rakendamise uusi võimalusi.

ISTE 5.a. viis kirjeldatud taset (1-5) õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudelis:

1 2 3 4 5
On liitunud vähemalt ühe võrgustiku, õpi- või praktika-kogukonnaga. Leiab ja kasutab õppematerjale praktikakogukonna/ võrgustiku
veebikeskkonnast.
Panustab kogukonna tegevusse, lisab ja kommenteerib sisu. Analüüsib ja uurib praktikakogukonna tegevust, esitleb uurimistulemusi. Koordineerib praktikakogukonna/ võrgustiku tööd.

Antud pädevus kuulub ISTE õpetajate digipädevuste standardi 5. pädevuste plokki “Kutsealane
areng ja eestvedamine
”: õpetajad parendavad pidevalt kutseoskusi, on eeskujuks elukestvas õppes osalemisel ning on oma koolis ja professionaalses kogukonnas digivahendite kasutamise eestvedajad.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf

 

 

« Back to Glossary Index