ISTE 5.b.

ISTE 5.b. Õpetajad demonstreerivad liidrivõimeid uute digitehnoloogiate juurutamise visiooni kujundamisel, panustavad ühisotsustusse ning arendavad kolleegide eestvedamis- ja digitehnoloogiaoskusi.

ISTE 5.b. viis kirjeldatud taset (1-5) õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudelis:

1 2 3 4 5
Koostab professionaalse arengu e-portfoolio. Täiendab järjepidevalt oma personaalse arengu e-portfooliot. Reflekteerib ja analüüsib oma professionaalset arengut e-portfoolios
ning kaardistab enda pädevused lähtuvalt haridustehnoloogiliste pädevuste
mudelist.
Panustab ühisotsustesse ja kujundab visiooni, osaleb tehnoloogia
arendustöö rühmas oma koolis.
Analüüsib ja koordineerib digitehnoloogiate juurutamise visiooni oma
koolis ning nõustab ja/või koolitab kolleege.

Antud pädevus kuulub ISTE õpetajate digipädevuste standardi 5. pädevuste plokki “Kutsealane areng ja eestvedamine”: õpetajad parendavad pidevalt kutseoskusi, on eeskujuks elukestvas õppes osalemisel ning on oma koolis ja professionaalses kogukonnas digivahendite kasutamise eestvedajad.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf

 

 

« Back to Glossary Index