ISTE 2.c.

ISTE 2.c. Õpetajad kavandavad ja kohandavad õppetegevusi kasutades digivahendeid, et arvestada õppijate erinevaid õpistiile, -strateegiaid ja võimeid.

ISTE 2.c. viis kirjeldatud taset (1-5) õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudelis:

1 2 3 4 5
Leiab ja kasutab õppetöös digikeskkonda sobivaid ja antud
õpieesmärkidele vastavaid eakohaseid õpiülesandeid.
Leiab ja kombineerib digikeskkonnas individuaalseid ja rühmatöö
ülesandeid, mis arvestavad õppijate individuaalsete eripäradega.
Kohandab õpiülesande või õpijuhise, lähtudes sihtrühmast ja valitud
tehnilistest vahenditest.
Loob
tervikliku õpiülesannete kogumiku, mis arvestab õppijate individuaalsete
eripäradega ja rakendab seda oma töös.
Analüüsib ja hindab kasutatud õpiülesande sobivust õppijate vajaduste,
õpikeskkonna ja õpieesmärkidega.

Antud pädevus kuulub ISTE õpetajate digipädevuste standardi 2. pädevuste plokki “Digiajastule kohaste õpetamis- ja hindamisvõtete arendamine”: õpetajad kavandavad, arendavad ja analüüsivad õppeprotsessi ning õpitulemuste hindamisviise digivahendite abil, taotledes õppijate digipädevuste saavutamist vastavalt NETS-S standardile.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf

 

 

« Back to Glossary Index