ISTE 5.d.

ISTE 5.d. Õpetajad panustavad õpetajakutse, oma kooli ja kogukonna toimimisse, elujõulisusse ja
uuendusprotsessi.

ISTE 5.d. viis kirjeldatud taset (1-5) õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudelis:

1 2 3 4 5
Kirjeldab digiajastuga seonduvaid eesmärke ja tegevusi oma
organisatsiooni/õppeaine arengu kontekstis.
Koostab ülevaate hariduse arengutrendidest ja toimivatest praktikatest
digiajastul ning jagab seda kolleegidega.
Panustab kooli, ainevaldkonna või õppekava arengule keskenduva töörühma
tegevusse.
Analüüsib oma organisatsiooni haridustehnoloogilisi arendusvajadusi ning
teeb vastavalt sellele ettepanekuid.
Juhib haridustehnoloogilist arendusprojekti oma organisatsioonis või
kogukonnas.

Antud pädevus kuulub ISTE õpetajate digipädevuste standardi 5. pädevuste plokki “Kutsealane areng ja eestvedamine”: õpetajad parendavad pidevalt kutseoskusi, on eeskujuks elukestvas õppes osalemisel ning on oma koolis ja professionaalses kogukonnas digivahendite kasutamise eestvedajad.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf

 

« Back to Glossary Index