Tagasiside

(ingl.k. feedback)

Tagasiside (õppeprotsessis) on hinnang, mis antakse õppijale pärast õpiülesande täitmist või õppeprotsessi jooksul. Tagasisidel on erinevaid definitsioone:

  • B. F. Skinner (1958) defineeris tagasisidet kui mis tahes informatsiooni, mis järgneb vastusele ja lubab õppijal endal hinnata oma vastuse adekvaatsust.
  • B. Bationo (1992) osutab tagasisidele kui teatele, mis õpisituatsioonis järgneb õppija poolt antud vastusele, või sündmusele, mis varustab õppijat informatsiooniga näiteks tema vastuse õigsusest.
  • G. Sales´i (1993) järgi tähendab tagasiside puhtalt õpetuslikus mõttes igasugust kommunikatsiooni või informatsiooni, mis on antud, et informeerida õppijat tavaliselt õpetuslikule küsimusele antud vastuse täpsusest.
« Back to Glossary Index