Viitamine

Viitamine väldib vastuollu minekut autorikaitseseadusega, võimaldab töö lugejal kontrollida esitatud andmete õigsust ning jälgida töös esitatud järeldusteni jõudmise käiku.

Viidata tuleb kirjandusallikatest jm pärinevatele tsitaatidele, valemitele, arvulistele andmetele, pildimaterjalile jne. Üldtuntud seisukohtadele ei viidata. Vältida tuleks vahendatud viitamist (kui huvipakkuv algallikas pole kättesaadav).

Teiste autorite töödest pärit teavet edastatakse (viidatakse) peamiselt kahel viisil: refereeringu või tsitaadina.

Vaata ka: refereering, tsitaat.

« Back to Glossary Index