Koolitusprogrammist

Digialgus on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) poolt väljatöötatud täiendkoolitusprogramm õpetajatele, kes teevad alles esimesi samme digivahendite kasutamisel õppetöös. Koolitustel jagatakse praktilisi näpunäiteid, kuidas õppetööd põnevamaks ning mängulisemaks muuta.

Kogu programmi maht on 3 EAP (Euroopa ainepunkti) ning see koosneb kolmest koolitusest, iga koolituse maht on 1 EAP, s.o 26 akadeemilist tundi. Koolitusprogrammi koolitused täiendavad üksteist ja õppesisu ei kordu. Kõik koolitused on eraldi valitavad, ei ole kohustust läbida kõiki programmi kuuluvaid koolitusi. Ootame koolitusele osalema ühest õppeasutusest kahte või enamat õpetajat korraga, nii on lihtsam peale koolitust uusi ideid ellu viia ja üksteist toetada.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse osalejale tunnistus.

Iga koolitus arendab õpetaja digipädevusi (https://digipadevus.ee/opetaja-digipadevusmudel), mis on kohandatud toetudes Euroopa Komisjoni digipädevuse raamistikule DigCompEDU (2017).

Tutvu iga koolituse kirjeldusega. Pööra tähelepanu koolituse kirjelduses käsitletavatele teemadele ja õpiväljunditele. Kas mõni koolitus käsitleb teemasid, millega Sa varem kokku ei ole puutunud või mille vastu Sa huvi tunned? Lugedes õpiväljundeid, otsusta millised teadmised on Sul olemas, mida peaksid juurde õppima.

Õppetöö korraldus

Koolitusprogrammi õppematerjalid on avaldatud Creative Commons: Autorile viitamine – Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi alusel.