I kontaktpäev

I kontaktpäev – Interaktiivsed õppemängud, nende koostamine ja kasutamine õppetöös. 
(4 ak/h auditoorset tööd + 4 ak/h iseseisvat tööd)

Teema 1: Enesetutvustus ja kursuse eesmärgistamine

Ülesanne 1. Loosiratas – koosta lause, kus seod antud sõna IKT valdkonna või mängu teemaga. Enesetutvustus. 
Teema 2: Interaktiivsete õppematerjalide ja -mängude kasutamine õppetöös
Mis on tõsimäng? 1 minuti loeng Tallinna Ülikooli tõsimängude dotsendilt Martin Sillaotsalt. 
Ülesanne 2. Valik ainealaseid õppemänge ja interaktiivseid harjutusi katsetamiseks. Iseseisev töö.

http://muki.loremipsum.ee/
Sõnasarnasuse mäng: eesti sünonüümid
Digiloto 
Chrome Music Lab
Tehete järjekord avaldises
Loodusteaduslikud mudelid põhikoolile
Seterra

Ülesanne 3. Digitaalsete õppematerjalide ja -mängude kasutamise ‘head ja vead’. Ajurünnak. Väitlus.
Teema 3: Veebipõhiste õppemängude loomise põhimõtted (kvaliteetse õppematerjali hindamiskriteeriumid)

Kriteeriumid (tuginevad LORI e. Learning Objective Review Instrument hindamismudelile)

Vastavus (jah/ei)

Õppimist toetav:
õppematerjal vastab sihtrühma vajadustele ja õppekavale, on loodud kindla eesmärgiga, sobivas mahus ja selles on sõnastatud õpitulemused, mida õppijaid suunatakse tõhusalt omandama;
Sisult kvaliteetne:
õppematerjal moodustab sisulise terviku, on ainealaselt ja keeleliselt korrektne;
Motiveeriv:
õppematerjal on õppija jaoks kaasav, on raskusastmelt kui ka sisult eakohane, arvestab õppija eelteadmisi ja toetab õpioskuste arendamist;
Kohandatav:
õppematerjal sobib kasutamiseks erinevates õpisituatsioonides ja erineva taustaga õppijatega;
Interaktiivne:
õppematerjal võimaldab õppijal ise juhtida selle kasutamist ning saada õppimisele tagasisidet;
Autoriõigusi järgiv:
õppematerjal järgib autoriõiguse seadust (Allikas 10), sh sisaldab informatsiooni autori(te) kohta, teiste autorite materjalidele on korrektselt viidatud, soovitavalt on lisatud kasutamistingimused (nt Creative Commons litsents);
Kasutajasõbralik:
õppematerjal on struktureeritud, visuaalselt köitev, loob huvi ja äratab õpimotivatsiooni; on intuitiivselt navigeeritav ja sobiv ka erivajadustega õppijale;
Tehniliselt korrektne ja ühilduv:
õppematerjal on tehniliselt universaalne, seda on võimalik kasutada levinumate operatsioonisüsteemide, tarkvarade ja seadmetega;
Leitav:  
õppematerjal on avalikustatud ja varustatud metaandmetega.

Ülesanne 4. Digitaalse õppematerjali hindamine kriteeriumite alusel
Õppematerjal “Raamatukangelased” (Praktiline töö) 

http://oppevara.hitsa.ee/kvaliteet/#hindamine
Teema 4: Interaktiivsete õppematerjalide loomine (sissejuhatus teemasse)
Ülesanne 5. Praktiline töö koolitaja juhendamisel –  Learningapps.org keskkonnas konto loomine ja õppevaraga tutvumine.
Iseseisev töö (4 ak/h)

  • Learningapps keskkonnas mängudega tutvumine ja salvestamine/süstematiseerimine oma kontol (min 20 õppemängu)

Lisalugemist:
Digiõpe alushariduses (Anu Peri)
Kuidas peaks lapsed arvutit kasutama? (tarbija24.postimees.ee)
Õpime mängides (Tiia Salm)
IKT õppekava läbiva teemana (Mart Laanpere)

Education Games